DMC-tool

In akoestische onderzoeken worden vaak geluidreducerende maatregelen (denk aan stiller wegdek, schermen, etc.) toegepast om de geluidbelasting op woningen terug te dringen. Een belangrijke voorwaarde om een geluidmaatregel te nemen, is of de maatregel doelmatig is, dat wil zeggen: kosteneffectief. De doelmatigheid van een maatregel wordt bepaald met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, vaak kortweg aangeduid als doelmatigheidscriterium (DMC).


Marktonafhankelijk puntensysteem

Het doelmatigheidscriterium werkt met een systeem van reductiepunten (het ‘budget’) enerzijds en maatregelpunten (de ‘kosten’) anderzijds. Een maatregel is doelmatig wanneer het aantal maatregelpunten lager is dan het aantal reductiepunten. In feite blijven de geldbedragen dus buiten beeld. Dit heeft als voordeel dat als de prijzen op de markt wijzigen, de regelgeving niet hoeft te worden aangepast.


Inschatting van doelmatigheid

dBvision heeft een tool ontwikkeld waarmee snel een indicatieve inschatting van knelpunten en doelmatige maatregelen gemaakt kan worden: de DMC-tool. De tool maakt gebruik van bestaande brondata uit bijvoorbeeld een GeoMilieu-model. De tool bepaalt emissies door (spoor)wegen, immissies op gebouwen en berekent mogelijke doelmatige maatregelen volgens het hierboven beschreven doelmatigheidscriterium.

De DMC-tool hanteert hierbij een SRM1,5 rekenmethode: er wordt rekening gehouden met Dafstand, Dbodem, Dafscherming en Dmeteo. Door gebruik te maken van een scala aan instellingsmogelijkheden is de tool breed inzetbaar. De tool is met name geschikt voor verkennende studies met een groter geografisch bereik, waarbij eenvoudig verschillende scenario’s tegen elkaar kunnen worden afgewogen. De tool is niet geschikt voor gedetailleerde akoestische onderzoeken.

Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).