Jeroen Kamer

Jeroen heeft bijna 30 jaar ervaring in het adviseren van overheidsorganisaties, zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, IPO, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Zijn werk heeft betrekking op beleidsmatige, strategische, operationele en communicatieve facetten van vraagstukken rond de geluideffecten van wegverkeer, railverkeer en industrie.

Hij heeft zich ontwikkeld tot een partner die in staat is de opdrachtgever objectieve informatie, voortgang en resultaat te leveren, in situaties waarbij verschillende partijen overeenstemming dienen te bereiken over technisch complexe materie. In zijn werk gaat het vaak over het implementeren van nieuwe of verbeteren van bestaande werkprocessen. Jeroen is daarbij scherp op het betrekken en benutten van alle kennis die binnen een organisatie aanwezig is. Ook maakt hij zich graag hard voor een eerlijke en duidelijke communicatie naar niet-akoestici. Dat kunnen burgers zijn maar bijvoorbeeld ook managers en beslissers in overheidsorganisaties.

Jeroen is creatief, gedreven en nieuwsgierig. Hij gaat verder in het zoeken naar mogelijkheden om resultaat te bereiken dan gemiddeld. “Het kan wel!” is zijn motto.

Arbeidsverleden

1990 - 1995 Van Dorsser raadgevende ingenieurs
1996 - 1997 Technical Management (tegenwoordig Sweco)
1997 - 2016 Royal HaskoningDHV (met o.a. een detachering bij Rijkswaterstaat WVL)
2016 – heden dBvision (met o.a. detacheringen bij DCMR Milieudienst Rijnmond en de provincies Gelderland en Utrecht)

Opleiding

1987 - 1990 Bouwkunde aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Afgestudeerd in de informatica
1991 Architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Propadeuse afgerond
Vanaf 1991 Diverse cursussen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke kennis (meest recent ‘Aircraft performance – physics and simulation’, TU Delft 2019)

Werkervaring

Hierna zijn een aantal projecten benoemd waarin ik een rol vervul die bij mij past en mij energie geeft. De complexiteit in deze projecten is inhoudelijk van aard (specialistische metingen, software ontwikkeling), bestuurlijk (enorme contrasterende belangen in de Rotterdamse haven) en organisatorisch (mensen meenemen in nieuwe werkprocessen samenwerking met andere collega’s). Uiteraard is mijn ervaring veel groter dan deze selectie. Op verzoek is een ruimer overzicht van uitgevoerde projecten verkrijgbaar.

  • Adviseur voor de implementatie van SWUNG 2 (geluidproductieplafonds) bij de provincie Utrecht (2022-heden). Binnen dit project ondersteun ik de interne projectleider van de provincie en borg dat alle taken- en bevoegdheden worden belegd die met de introductie van de Omgevingswet nodig zijn om aan wet- en regelgeving op het gebied van geluid te voldoen. Dit verloopt via een analyse van benodigde taken, het vinden van de interne opdrachtgever, het met interviews vaststellen van belegde taken, het met het management afstemmen over de invulling van niet belegde taken tot het vastleggen van taken- en bevoegdheden in een governance document. Ik maak daarbij veelvuldig gebruik van mijn ervaringen bij SWUNG gerelateerde beleidsmatige opdrachten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de implementatie van SWUNG 1 bij Rijkswaterstaat en voorbereidende werkzaamheden in opdracht van de provincie Zuid Holland;
  • Projectleider/adviseur technische projecten voor de binnen DCMR Milieudienst Rijnmond binnen het Programma Actualisatie Geluidmanagement (PAG) Havenindustrieel Complex (2018-2022). Het PAG is een bestuurlijk en technisch complex project. Er spelen enorm grote belangen die tegengesteld zijn. De gemeente Rotterdam heeft aan de ene kant de ambitie om dicht op de haven veel woningen te bouwen. Het Havenbedrijf heeft op haar beurt zekerheid nodig om te beschikken over voldoende geluidruimte voor de industrie in de Waal-/Eemhaven, Botlek/Pernis, Maasvlakte/Europoort en Maasvlakte II. Een acuut knelpunt is ontstaan omdat het geluid van afgemeerde schepen jarenlang niet is meegenomen in het zonebeheer en dit onder de Omgevingswet wel een vereiste is. Over de omvang van dit geluid bestaat veel onduidelijkheid. Met complexe metingen volgens het NEPTUNES protocol, modelberekeningen en (GIS) analyses is feitelijke informatie op tafel gelegd.
    Binnen het programma zijn een vijftiental projecten waarbij op een specifiek punt van het zonebeheer wordt ingezoomd en mogelijkheden voor verbetering worden gesignaleerd. Deze projecten raken allen aan het gebruik van het I2 systeem. In de overall impactanalyse is er nadrukkelijk meer aandacht voor de consequenties van de verbetervoorstellen. Ik heb deze projecten aangestuurd, de teams samengesteld uit mensen van de gemeente, de provincie en het havenbedrijf, de samenwerking tussen de organisaties verbeterd en de afstemming/communicatie verzorgd met verschillende lagen van de betrokken organisaties (directeuren, teamleiders, experts en een aantal keer met wethouders en gedeputeerden).
  • Adviseur voor de implementatie van SWUNG 2 bij de provincie Zuid-Holland (2020). Binnen dit project ondersteunde ik de interne projectleider van de provincie. Het was mijn taak om de nieuwe taken die samenhangen met het systeem van geluidproductieplafonds op een logische manier te koppelen aan bestaande programma’s en werkprocessen. Per hoofdtaak heb ik voor hen inzichtelijk gemaakt welke stappen doorlopen moeten worden, op grond van welke regelgeving dat moet, wie er binnen de organisatie van de provincie voor aan de lat staat en welke informatie noodzakelijk is om die stap uit te kunnen voeren. Samen met de projectleider heb ik ook een inschatting gemaakt wat de consequenties zijn van de nieuwe taken voor de bezetting van mensen op het geluiddossier.
  • Projectleider/adviseur voor bestemmingsplanonderzoeken voor de gemeente Rotterdam (2016-heden). Het is mijn taak om met behulp van Geomilieu en/of WinHavik geluidberekeningen uit te (laten) voeren ten aanzien van wegverkeer, railverkeer en industrielawaai. De resultaten te toetsen aan wet- en regelgeving plus lokaal geluidbeleid. En de resultaten op een heldere manier te verwoorden naar rapporten en tussentijdse adviezen aan projectmanagers en planologen. Ik doe dat niet alleen maar steun daarbij ook op de expertise van mijn collega’s.
  • Adviseur voor de realisatie van het Actieplan geluid van de provincie Zuid-Holland (2017-2018). In samenwerking met de beleidsadviseur van de provincie is het actieplan geluid geschreven. Daarvoor is een onderscheid gemaakt in de gangbare aanpak met behulp van de plandrempel en een – voor zover ons bekend – unieke aanpak van geluidklachten. Voor de gangbare aanpak heb ik een analyse gemaakt van locaties waar de plandrempel wordt overschreden. Deze plandrempel hebben we laag gekozen zodat maatregelen eerder ten goede komen aan veel bewoners. Voor deze locaties zijn maatregelen voorgesteld. Op basis van een prioritering (grootste afname van gehinderden bovenaan) is een overzichtslijst gemaakt die betrokken wordt bij de programmering van beheer & onderhoud. Voor de geluidklachten is een proces uitgewerkt op grond waarvan budgetten worden toegekend aan bewoners die geluidhinder ondervinden.
  • Projectleider voor de realisatie van het Actieplan geluid van de provincie Gelderland inclusief de implementatie van geluidproductieplafonds (2023-heden). Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat er op 18 juli 2024 een vastgesteld actieplan geluid is. Naast de inhoudelijke punten die we kennen uit eerdere tranches dient ook van de eerste vaststelling van geluidproductieplafonds verslag te worden gedaan. Ik stem daarvoor af met de politiek over de gewenste ambities, betrek relevante expertises zowel binnen als buiten de organisatie, voer analyses uit in samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, hou het management op de hoogte van de voortgang en rapporteer.

Publicaties

Prijzen

  • Ei van Columbus (tegenwoordig Willem II plaquette) met de geluidsimulator Sensibel, 2010