Jeroen Kamer

Jeroen heeft bijna 30 jaar ervaring in het adviseren van overheidsorganisaties, zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, IPO, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Zijn werk heeft betrekking op technische akoestische, beleidsmatige, strategische, operationele en communicatieve facetten van vraagstukken rond de geluideffecten van wegverkeer, railverkeer en industrie.

Hij heeft zich ontwikkeld tot een partner die in staat is de opdrachtgever objectieve informatie, voortgang en resultaat te leveren, in situaties waarbij verschillende partijen overeenstemming dienen te bereiken over technisch complexe materie. In zijn werk gaat het vaak over het implementeren van nieuwe of verbeteren van bestaande werkprocessen. Jeroen is daarbij scherp op het betrekken en benutten van alle kennis die binnen een organisatie aanwezig is. Ook maakt hij zich graag hard voor een eerlijke en duidelijke communicatie naar niet-akoestici. Dat kunnen burgers zijn maar bijvoorbeeld ook managers en beslissers in overheidsorganisaties.

Jeroen is creatief, gedreven en nieuwsgierig. Hij gaat verder in het zoeken naar mogelijkheden om resultaat te bereiken dan gemiddeld. Een nee is pas een nee als hij dat zelf aan den lijve heeft ondervonden. Het liefst bereikt hij resultaat in een team, waarbij hij ook oog heeft voor de ontwikkeling van kwaliteiten en valkuilen van individuele teamleden.

Arbeidsverleden

1990 - 1995 Van Dorsser raadgevende ingenieurs
1996 - 1997 Technical Management  (tegenwoordig Sweco)
1997 - 2016 Royal HaskoningDHV
2016 – heden dBvision

Opleiding

1987 - 1990 Bouwkunde aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Afgestudeerd in de informatica
1991 Architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Propadeuse afgerond
Vanaf 1991 Diverse cursussen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke kennis (meest recent ‘Aircraft performance – physics and simulation’, TU Delft 2019)

Werkervaring

 • Projectleider/adviseur voor de implementatie van SWUNG 2 bij de provincie Zuid-Holland. Binnen dit project borgt hij dat alle taken- en bevoegdheden worden belegd die met de introductie van de Omgevingswet nodig zijn om aan wet- en regelgeving op het gebied van geluid te voldoen. Dit verloopt via een analyse van benodigde taken, het met interviews vaststellen van belegde taken, het met het management afstemmen over de invulling van niet belegde taken tot het vastleggen van taken- en bevoegdheden in een governance document (2020, dBvision).
 • Projectleider/adviseur voor bestemmingsplanonderzoeken voor de gemeente Rotterdam. Het is daarin zijn taak om met behulp van Geomilieu en/of WinHavik geluidberekeningen uit te voeren ten aanzien van wegverkeer, railverkeer en industrielawaai. De resultaten te toetsen aan wet- en regelgeving plus lokaal geluidbeleid. En de resultaten op een heldere manier te verwoorden naar rapporten en tussentijdse adviezen aan projectmanagers en planologen. Voor specifieke plannen maakt hij ook berekeningen over de geluidwering van gevels met behulp van het programma BOA (2016-heden, dBvision);
 • Projectleider/adviseur technische projecten Actualisatie Geluidmanagement HIC. Binnen het programma zijn een vijftiental projecten waarbij op een specifiek punt van het zonebeheer wordt ingezoomd en mogelijkheden voor verbetering worden gesignaleerd. Deze projecten raken allen aan het gebruik van het I2 systeem. In de overall impactanalyse is er nadrukkelijk meer aandacht voor de consequenties van de verbetervoorstellen. De belangen van de betrokken partijen (gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam) komen daarbij nadrukkelijk op tafel. Afstemmen met verschillende managementlagen is daarom een relevant onderdeel van de opdracht (2018-heden, dBvision).
 • Steunpunt Milieu Rijkswaterstaat, projectleider van het Milieuportaal – de spin in het web van informatievoorziening vanuit RWS WVL als het gaat om vraagstukken over geluid, natuur en luchtkwaliteit. Jeroen stuurt een team van specialisten van dBvision, Movares, M+P en Witteveen en Bos aan (2019-heden, dBvision).
 • Ondersteuning ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ondersteuning bij foutherstelprocedures van ProRail en Rijkswaterstaat en het evalueren van ontheffingenbeleid (2018-2019, dBvision).
 • Sanering onder de Omgevingswet, een landelijk onderzoek, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI), naar de omvang van de nieuwe saneringsregeling voor wegverkeer. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande softwarepakketten als Geomilieu en zijn ook tools in eigen beheer ontwikkeld (2018-2019, dBvision)
 • Implementatieplan rekenmethode Doc29, het in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGLM) uitwerken van een plan van aanpak om Doc29 te implementeren bij vliegvelden van nationaal en regionaal belang anders dan Schiphol (2019, dBvision).
 • Software-ontwikkeling in www.geluidregister.nl, ontwikkelen van een tool die geluidbelastingen interactief bepaald ten behoeve van bouwplantoetsing (dBvision, 2018).
 • Contra-expertise planMER Maastricht Aachen Airport en MER Lelystad Airport, contra-expertise op de geluidberekeningen voor een nieuw luchthavenbesluit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) (2018, dBvision).
 • Actieplan provincie Zuid-Holland, het in opdracht van de provincie Zuid-Holland opstellen van een actieplan met daarin ruim aandacht voor geluidhinder. Ook zijn er met behulp van berekeningen met Geomilieu en eigen tooling voorstellen gedaan voor locaties om geluidreducerend asfalt aan te brengen (2017, dBvision).
 • Geluidbelastingkaarten Den Haag, Haarlemmermeer, Tilburg, Hilversum, Gooise Meeren, het opstellen van de geluidkaarten zoals deze door de EU worden verlangd. Bij het opstellen van de kaarten is gebruik gemaakt van Geomilieu voor het rekenen aan wegverkeer, railverkeer en industrielawaai (2017, dBvision).
 • Betere banden nu, promoten van het gebruik van de beste band bij leasemaatschappijen, overheden en private bedrijven (2016, dBvision).
 • Kostentool SWUNG, uitwerken werkwijze en methodiek tot Plan van Aanpak (2016, RHDHV).
 • Visie Luchtkwaliteit Amersfoort, opstellen van een visie op de verbetering van de luchtkwaliteit in de gemeente Amersfoort (2016, RHDHV).
 • Nalevingskosten SWUNG voor provincies, herijking van het benodigd budget in de periode tot 2040 (2016, RHDHV).
 • Nalevingsverslag 2015-2017, uitwerken werkwijze en methodiek tot Plan van Aanpak (2016, RHDHV).
 • Quick scan 130 km/h, analyseren van kansrijke trajecten voor een snelheidsverhoging op rijkswegen (2016, RHDHV).
 • Uitvoerbaarheidstoets SWUNG, analyseren van consequenties van wetswijzigingen SWUNG voor de organisatie van Rijkswaterstaat (2016, RHDHV).
 • Governance SWUNG, opstellen van taken en verantwoordelijkheden SWUNG binnen Rijkswaterstaat ZN (2015, RHDHV).
 • Budgetspanning MJPG, kwantificeren van kostenconsequenties versoberingsopties MJPG wegen.
 • Budgetspanning MJPG, inbrengen van kennis en kunde vanuit de perspectieven van Rijkswaterstaat en RHDHV bij budgetspanning MJPG (2015, RHDHV).
 • Projectleiding 130 km/h, vervanging van de projectleider akoestiek Rijkswaterstaat bij het Landelijk Programma Snelheidsverhoging 130 (2015, RHDHV).
 • Geluidsimulatie Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG), bijdragen aan de informatiedagen over het TB ZRG (2015, RHDHV).
 • Balans Meten en rekenen verkeer, begeleiden van de opdrachtgever en -nemer bij het benoemen van verbetervoorstellen voor INWEVA (2015, RHDHV).
 • Geluidsimulatie MJPG wegen, bijdragen aan een interne Rijkswaterstaat workshop over het saneringsprogramma (2015, RHDHV).
 • SWUNG 2 mobiliteitsproject, analyse van de impact van SWUNG 2 op de organisatie van provincies qua fte en kosten (2014, RHDHV).
 • Business case verkeerstellingen, analyseren van de kosten en baten van extra investeringen in telsystemen op rijkswegen (2014, RHDHV).
 • Nalevingsberekeningen 2014, controle van de correct- en volledigheid van de databestanden en rekenresultaten naleving 2014 rijkswegen (2014, RHDHV).
 • Implementatie SWUNG, (plaatsvervangend) projectleider implemenatie SWUNG bij Rijkswaterstaat (2012, RHDHV).
 • Nalevingskosten SWUNG voor provincies, analyse van de kostenconsequenties van SWUNG 2 (2012, RHDHV).
 • Geluidsadvisering DVS, projectleider voor het raamcontract voor hoogwaardige inkoop van geluidkennis bij Rijkswaterstaat (2009, RHDHV).
 • Zinvol Effecten Bepalen, uitwerken van verbetervoorstellen voor de onderzoeksmethodiek voor geluid in relatie tot Elverding (2009, RHDHV).
 • Opstellen EU-geluidkaart gemeente Haarlem (2005, RHDHV).
 • Ontwikkeling geluidsimulator Sensibel (2009, RHDHV).
 • Prognoise, projectleiding en ontwikkeling van een tool om kosten- en milieuconsequenties voor SWUNG scenario's te berekenen (2002, RHDHV).
 • Nieuwbouw KLPD, (bouw-) akoestische advisering bij de nieuwbouw van de KLPD in Driebergen. Focus lag daarbij op de geluidwering van de gevel (BOA) en geluidisolatie tussen ruimten (Technical Management).
 • Nieuwbouw Rijkswaterstaat, (bouw-) akoestische advisering bij de nieuwbouw van Rijkswaterstaat in Grou. Focus lag daarbij op de geluidwering van de gevel (BOA) (Technical Management).
 • Nieuwbouw ABN AMRO, (bouw-) akoestische advisering bij de nieuwbouw van het hoofdkantoor in Amsterdam (Technical Management).

Publicaties

Prijzen

 • Ei van Columbus (tegenwoordig Willem II plaquette) met de geluidsimulator Sensibel, 2010