Geluidkaart en basisgeluidemissie

Voorloper in het samenstellen van geluidkaarten

Met de geluidkaarten ontstaat inzicht in de geluidsituatie. Daarmee hebben burgers, politiek, beleidsmakers en akoestisch adviseurs één gezamenlijk middel om de huidige situatie vast te leggen en met elkaar te delen. Maar ook om inzicht te krijgen in (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen. Dit inzicht biedt het vertrekpunt in een discussie of vraagstuk: waar staan wij nu? Maar geeft ook richting aan de mogelijkheden voor de toekomst: wat zijn de opties voor de toekomst?

dBvision is sinds de invoering van de karteringsverplichting in 2006 één van voorlopers in het samenstellen van geluidkaarten. Zowel voor gemeenten en provincies als voor Rijkswaterstaat en ProRail. Deze ervaring is ook in 2012 gebruikt voor het vaststellen van de dataset bij de invoering van geluidproductieplafonds bij rijksinfrastructuur. En bij het opstellen van de gegevens voor de naleving daarvan in opdracht van Rijkswaterstaat en ProRail.

Geluidemissie en de Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet komen ook provincies, gemeenten en waterschappen in de positie om de referentiesituatie vast te leggen in geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie. dBvision heeft daarin veel te bieden. Zowel bij het traject om zo’n dataset vast te stellen en te beheren als bij de keuze van procedures, technische conversies, kwaliteitstoetsen en instrumenten die daarvoor nodig zijn. Maar ook bij de vertaling daarvan naar de kaarten zelf, naar wat dat betekent en waar voor u de toekomstige handelingsopties liggen.

Wij zijn in staat om u te ondersteunen bij het technisch complexe werk, maar ook bij het procesmatige deel, waar de koppeling tussen de grote lijn en de complexe techniek relevant is. En wij helpen u om de focus van het werk te houden op de belangrijke aspecten en betrekken u tijdig bij relevante keuzen. Ook kunt u ons inzetten bij het publiceren van gegevens via (zelf) ontwikkelde internetviewers (zoals Geluidregister++) en bij de vertaling naar de voor u belangrijke beleidsmatige aspecten. Tijdig beginnen én data met het juiste detail op orde zijn belangrijke succesfactoren voor het werk hierbij.

Wilt u meer weten over wat dBvision voor u kan betekenen in dit dossier? Neem dan contact met ons op (info@dbvision.nl).