Geluid in de omgevingswet

Invoering nieuwe omgevingswet

Voor het geluidbeleid vindt thans een herijking plaats: geluid krijgt een nieuwe plek in de Omgevingswet. Op diverse aspecten zullen veranderingen worden doorgevoerd. Er is ook een geheel nieuw instrument: het monitoren van de geluidontwikkeling. Voor de omgeving (omwonenden) blijft overigens veel hetzelfde, omdat beoogd is het beschermingsniveau gelijk te houden of te verbeteren. Met de Omgevingswet wordt een reeks nieuwe begrippen aan onze vocabulaire toegevoegd. Zo maar een greep: basisgeluidemissie, omgevingsplan, omgevingsverordening, geluidgevoelige gebouwen, grenswaarde, standaardwaarde, omgevingswaarde, geluidbronsoort, wijziging van een lokale spoorweg, omgevingsplanactiviteit.

Beleidsadvies voor beheerders

Door de veelheid aan wijzigingen in regels, begrippen, normen, bevoegdheden en uitgangspunten, kan het zijn dat u als bronbeheerder of beleidsadviseur de weg kwijt raakt. Wat betekent het monitoren van de basisgeluidemissie voor mijn organisatie? Wat wordt bedoeld met 'geluidbronsoort'? Welke zaken zijn vereist en welke zijn aanvullend (eigen beleidsruimte)? Wij hebben ervaring met deze problematiek voor gemeenten, provincies en andere bronbeheerders, vanuit verschillende invalshoeken. Wij kunnen u ook helpen om de kernpunten en consequenties van de Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit geluid voor u inzichtelijk en concreet te maken.

Wij maken u graag wegwijs in de nieuwe systematiek van het geluidbeleid voor gemeenten en provincies. Met ons advies kunt u zich optimaal voorbereiden op de nieuwe taken voor geluid onder de Omgevingswet. Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).