Bedrijfsactiviteiten en industrie

Rekening houden met wensen en verwachtingen

Bij bedrijvigheid, al dan niet op een industrieterrein, spelen er op het gebied van geluid verschillende wensen en verwachtingen bij bedrijven, overheden en omwonenden. Bestemmingsplanwijzigingen, de aanpak van akoestisch volle industrieterreinen en regulier zonebeheer vereisen daarom een werkwijze die verder gaat dan een technisch geluidsonderzoek. Ditzelfde geldt ook voor akoestische onderzoeken die door bedrijven uitgevoerd moeten worden in het kader van het Activiteitenbesluit of voor het verlenen van omgevingsvergunningen.

Voor de uitvoering van het zonebeheer, advisering rondom zonewijzigingen en de uitvoering van akoestische onderzoeken kunt u bij dBvision terecht. Ook voor advies rond de geluidproblemen die niet binnen duidelijke wettelijke kaders vallen, zoals de overlast rond speelterreinen, schoolpleinen en hondenkennels, beschikken wij over de nodige ervaring. Voorop staat bij ons een aanpak waarbij de technische aspecten, juridische zorgvuldigheid én goede communicatie met de opdrachtgever, bewoners, bedrijven en beleidsmakers centraal staat.

Speerpunten van dBvision

  • Advies op maat
  • Zorgvuldige begeleiding met aandacht voor technische, juridische en communicatieve aspecten
  • Rekening houden met zowel de belangen van de initiatiefnemer als met de belangen van de omgeving
  • Heldere rapportage
  • Wij leveren op tijd en volgens afspraak

Voorbeeldproject 1: Industrieterrein Gooimeer Zuid

De gemeente Naarden wilde onderzoeken op welke wijze het akoestisch beheer van het industrieterrein Gooimeer Zuid het beste uitgevoerd kan worden: voortzetten van het huidige systeem of kiezen voor een nieuwe variant?

In de huidige situatie is het hele industrieterrein gezoneerd volgens de Wet geluidhinder. Dat betekent dat de gemeente de geluidproductie van alle bedrijven bewaakt. Naast enkele grote lawaaimakers is er een groot aantal bedrijven met weinig of geen geluidproductie. Het is daarom mogelijk om het industrieterrein te verkleinen en het akoestisch beheer vooral te richten op de bedrijven met een relevante geluidproductie.

dBvision heeft de voor- en nadelen in beeld gebracht van verschillende varianten voor het akoestische beheer van het industrieterrein. Daarbij is gekeken naar:

  • Mogelijke geluidoverlast voor omwonenden
  • Groeimogelijkheden voor de bedrijven en het industrieterrein als geheel
  • Procedurelasten voor de bedrijven en de gemeente
  • Sturingsmogelijkheden voor de gemeente bij de ruimtelijke ordening

Via een brede analyse zijn o.a. het opleggen van maatwerkvoorschriften, de mogelijkheid om geluidsruimte te reserveren, de kans dat het industrieterrein akoestisch ‘op slot’ gaat en de mogelijk botsende uitbreidingswensen van de inrichtingen in beschouwing genomen. Door deze brede insteek kreeg de gemeente de verschillende belangen helder in beeld en vormde het onderzoek een solide basis om het vervolgproces verder vorm te geven.

Voorbeeldproject 2: Ballenvanger

Wat bedoeld was als een leuk speelveldje voor de kinderen uit de buurt, werd voor een omwonende een bron van grote ergernis. Deze maakte bezwaar tegen de omgevingsvergunning van het veldje en de aanwezige ballenvangers. Om tegemoet te komen aan de klager werd het aanwezige hekwerk vervangen, waardoor de ballenvanger veel stiller werd. Het bezwaar tegen de omgevingsvergunning werd afgewezen. De bewoner verzocht daarna om handhavend op te treden tegen de spelende kinderen op het veldje. De gemeente wees ook dit verzoek af. Vervolgens begon de bewoner een rechtszaak tegen de gemeente.

Adviseurs van dBvision ondersteunden de juristen van de gemeente met technisch advies en waren daarvoor ook aanwezig bij de hoorzitting. Klik hier voor meer informatie (info@dbvision.nl).