Sander Buitelaar

Sander heeft ruime ervaring in het adviseren over geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Als specialist is hij vooral betrokken geweest bij infrastructurele projecten en nieuwbouwprojecten (bouwen op milieu belaste locaties). Omdat hij op basis van detachering regelmatig bij overheden werkt, is hij ervaren in het omzetten van complexe milieuonderzoeken naar begrijpelijke taal voor bestuurders en burgers. Bij het opstellen van strategische en beleidsadviezen weet hij goed structuur aan te brengen, richting te geven en hoofd- en bijzaken te scheiden. Naast objectiviteit staan kwaliteit en heldere communicatie hoog in het vaandel bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Sander is een echte teamspeler. Hij laat zich graag ingeven door gezond verstand en ziet het als een uitdaging om niet alleen de vraag maar ook de vraag achter de vraag te beantwoorden. Daarbij gaat hij enthousiast en resultaatgericht te werk.

Arbeidsverleden

2018 - heden dBvision, Senior adviseur Geluid, Luchtkwaliteit en Stikstofdepositie
2018 Movares, Teamcoördinator Geluid
2015 - 2017 Movares, Senior adviseur Geluid, Luchtkwaliteit en Stikstofdepositie
2005 - 2015 dBvision, Senior adviseur Geluid, Luchtkwaliteit en Stikstofdepositie
2002 - 2005 Gemeente Nieuwegein, Adviseur Geluid en Luchtkwaliteit
1997 - 2002 LBP, Adviseur Verkeerslawaai, Bouwakoestiek en Luchtkwaliteit

Opleiding

1998 - 1999 Post-hbo, Hogere cursus Milieu - Geluid aan de Hogeschool Amsterdam (diploma gehaald)
1992 - 1997 Hbo, Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, Sector Bouwnijverheid (diploma gehaald)
1986 - 1992 Oosterlicht College Nieuwegein, Atheneum (diploma gehaald)

Lidmaatschappen/commissies

2021 - heden Commissie voor de M.E.R.
2012 - 2015 Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, secretaris programmacommissie Luchtkwaliteit
1998 - heden Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)

Werkervaring

 • Projectleider Geluidbelastingkaarten en Actieplan Geluid ’s Hertogenbosch in opdracht van de gemeente (2022 t/m heden)
 • Projectleider Akoestisch basismodel Zoetermeer in opdracht van de gemeente (2022 t/m heden)
 • Projectleider ‘Hoogtemodel voor Geluidregister Spoor onder de Omgevingswet’ in opdracht van ProRail (2019 en 2022 t/m heden)
 • Projectleider Actualisatie NSL-Monitoring en Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit Nieuwegein in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Actualisatie NSL-Monitoring Hilversum in opdracht van de gemeente (2022)
 • Adviseur Geluidbelastingkaarten Amsterdam (2022 t/m 2023) in opdracht van de gemeente
 • Adviseur Geluidbelastingkaarten agglomeratie Alkmaar in opdracht van Omgevingsdienst NHN (2022 t/m 2023)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Blaricum in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Delft in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Den Haag in opdracht van de gemeente (2022 t/m 2023)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Gooise Meren in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Gelderland in opdracht van de provincie (2022 t/m 2023)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Gooise Meren in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Hilversum in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Laren in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Leidschendam-Voorburg in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Pijnacker-Nootdorp in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Rijswijk in opdracht van de gemeente (2022)
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten Zoetermeer in opdracht van de gemeente (2022)
 • Adviseur Luchtkwaliteit en Stikstofdepositie (detachering) bij Rijkswaterstaat WVL (02-2021 t/m heden), 8 uur/week t/m 03-2022, daarna 16/uur/week: diverse adviesvragen beantwoorden, onder andere over rekenpunten AERIUS; extern salderen; emissiefactoren voor wegverkeer; zichtjaren in berekeningen; afbakening modelgebied; afbakening onderzoeksgebied en vuistregels voor depositie-effecten bij brugrenovaties
 • Projectleider AERIUS Monitor (detachering) bij BIJ12 (04-2021 t/m 03-2022), 20 uur/week: doorontwikkeling van AERIUS Monitor versie 2020; ontwikkeling AERIUS Monitor versie 2021; werken aan het stikstofdossier; toepassen van natuur- en milieuwet- en regelgeving; rekenmethode stikstofbelasting in relatie tot omgevingswaarden ontwikkelen en bestuurlijk laten vaststellen; begeleidingsgroep AERIUS Monitor aansturen met vertegenwoordiging vanuit het Ministerie van LNV, het Ministerie van IenW, BIJ12, de provincies en het RIVM; beleidsadviezen schrijven voor de Stuurgroep AERIUS; actualisatieplannen maken; vraagarticulaties bij gebruikers ophalen en uitwerkingsplannen voor doorontwikkelingen maken; voortgangsrapportages maken; voortgang bewaken; communicatie voorbereiden, samen met de werkgroep Communicatie
 • Adviseur AERIUS (detachering) bij BIJ12 (12-2020 t/m 03-2021), 20 uur/week: follow-up advies College Meten en Berekenen Stikstof; ontwikkeling van AERIUS Calculator versie 2021
 • Projectleider Actualisatie AERIUS (detachering) bij het Ministerie van LNV (10-2019 t/m 11-2020), 20 uur/week: ontwikkeling van AERIUS Calculator versie 2020; werken aan het stikstofdossier; toepassen van natuur- en milieuwet- en regelgeving; werken met databestanden van verkeerscijfers, verkeersnetwerken, emissies en omgevingskenmerken; modellen opstellen; begeleidingsgroep AERIUS Calculator aansturen met vertegenwoordiging vanuit het Ministerie van LNV, het Ministerie van IenW, BIJ12, de provincies en het RIVM; beleidsadviezen schrijven voor de Stuurgroep AERIUS, het DT en het DG van het Ministerie van LNV; actualisatieplannen maken (‘Actualisatieplan AERIUS Calculator’ en ‘Uitgangspunten AERIUS Calculator 2020’); voortgangsrapportages maken; voortgang bewaken; communicatie over AERIUS Calculator voorbereiden samen met de werkgroep Communicatie
 • Deelprojectleider/adviseur akoestisch onderzoek Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor (09-2015 t/m heden) in opdracht van ProRail: werken aan het geluiddossier; toepassen van milieuwet- en regelgeving; werken met databestanden van verkeerscijfers, verkeersnetwerken, emissies en omgevingskenmerken; modellen opstellen; adviezen schrijven; team aansturen; rapportages reviewen; gemeenten informeren samen met omgevingsmanagement
 • Adviseur Techniek (detachering) bij Rijkswaterstaat PPO voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering Weg (08-2017 t/m 12-2019), 24 uur/week: werken aan het geluiddossier; toepassen van milieuwet- en regelgeving; werken met databestanden van verkeerscijfers, verkeersnetwerken, emissies en omgevingskenmerken; offertes van adviesbureaus beoordelen; rapportages reviewen; beleidsvragen beantwoorden; adviseren over wijzigingen of interpretaties van kaders; agenda’s voor technische overleggen maken; adviseren over communicatie; actueel houden projectspecifiek kaderdocument
 • Projectleider onderzoek 'Aanbevelingen voor hoogtemodel Geluidregister Rijkswegen onder de Omgevingswet' in opdracht van Rijkswaterstaat WVL (2019)
 • Adviseur onderzoek 'Omkatten Kader Doelmatigheidscriterium naar Omgevingswet-versie' voor Rijkswaterstaat in opdracht van Rijkswaterstaat WVL (2019)
 • Projectleider ‘Actualisatie Kader Doelmatigheidscriterium’ in opdracht van Rijkswaterstaat WVL (2019): begeleidingsgroep aansturen, kader schrijven, kader presenteren
 • Adviseur onderzoek 'Beschermingsniveau binnenwaarde in de Omgevingswet' in opdracht van het Ministerie van I&W (2019)
 • Projectleider geluid- en luchtkwaliteitonderzoek 'Wijziging N825 inclusief aansluiting op N346' (2019) in opdracht van de Provincie Gelderland
 • Projectleider/adviseur landelijk onderzoek 'Vereenvoudigen hoogte-informatie en verkleinen rekenafstanden Geluidregister Spoor' in opdracht van ProRail (2017 t/m 2018)
 • Proces- en projectleider Vuistregelrapport ‘Stikstofdepositie vanwege onderhoudswerkzaamheden bij rijkswegen en vaarwegen’ in opdracht van Rijkswaterstaat WVL (09-2016 t/m 02-2017): werken aan het stikstofdossier; toepassen van natuur- en milieuwet- en regelgeving; werken met databestanden van verkeerscijfers, verkeersnetwerken, emissies en omgevingskenmerken; modellen opstellen; begeleidingsgroep samenstellen; begeleidingsgroep aansturen; voortgang bewaken; kader schrijven
 • Projectleider Geluidbelastingkaarten ’s Hertogenbosch in opdracht van de gemeente ’s Hertogenbosch (2017)
 • Projectleider onderzoek ‘Stikstofdepositie baggeren Sardijngeul, Oude Maas, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg, Maasgeul, Maasmond, Havens Westerschelde, Eemsgeul en Kanaal Gent-Terneuzen’ (2016)
 • Proces- en projectleider Kader Programma Aanpak Stikstof in opdracht van Rijkswaterstaat ZD (04-2015 t/m 07-2015): werken aan het stikstofdossier; toepassen van natuur- en milieuwet- en regelgeving; begeleidingsgroep samenstellen; begeleidingsgroep aansturen; voortgang bewaken; kader schrijven
 • Projectleider/adviseur onderzoek 'Nalevingsknelpunt geluidproductieplafonds A2 Leidsche Rijn' in opdracht van Rijkswaterstaat MN (2015)
 • Adviseur Luchtkwaliteit (detachering) bij Rijkswaterstaat WNN (03-2014 t/m 31-12-2015), 8 uur/week in 2014 en 4 uur/week in 2015: werken aan het luchtkwaliteitsdossier; toepassen van milieuwet- en regelgeving; werken met databestanden van verkeerscijfers, verkeersnetwerken, emissies en omgevingskenmerken; modellen opstellen; technisch/inhoudelijk begeleiden van en (strategisch) adviseren over OTB A9 SAA, PIP Zeetoegang IJmond, MER en bestemmingsplan Lichteren, NSL, luchtkwaliteitsknelpunt A10 West (o.a. windtunnelonderzoek) en Renovatie Velsertunnel
 • Projectleider/adviseur Luchtkwaliteitskaarten Nieuwegein (elk jaar in de periode 2006 t/m 2015) in opdracht van de gemeente Nieuwegein: invoergegevens voor NSL-monitoringstool, luchtkwaliteit berekenen met NSL-monitoringstool, website met luchtkwaliteitskaarten, jaarlijkse monitoringsrapportage
 • Docent cursus ‘GIS voor milieumedewerkers’ (2014 t/m 2015)
 • Adviseur Geluid voor PIP Rijnlandroute (04-2014 t/m 12-2014) in opdracht van de provincie Zuid-Holland: werken met databestanden van verkeerscijfers, verkeersnetwerken, emissies en omgevingskenmerken; modellen opstellen
 • Adviseur Geluid (detachering bij Movares) voor (O)TB en MER Doorstroomstation Utrecht in opdracht van ProRail
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid Apeldoorn in opdracht van de gemeente Apeldoorn (2012 t/m 2013)
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid Arnhem in opdracht van de gemeente (2012 t/m 2013)
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid Zwolle in opdracht van de gemeente (2012 t/m 2013)
 • Projectleider/adviseur Luchtkwaliteitskaarten Limburg in opdracht van provincie Limburg (2012)
 • Projectleider/adviseur Geluidbelastingkaarten agglomeratie Alkmaar in opdracht van Omgevingsdienst NHN (2012)
 • Projectleider/adviseur Geluidbelastingkaarten agglomeratie Hilversum in opdracht van Gewest Gooi- en Vechtstreek (2011 - 2012)
 • Projectleider/adviseur Geluidbelastingkaarten en Actieplan Geluid ’s Hertogenbosch in opdracht van de gemeente (2011 - 2012)
 • Adviseur Luchtkwaliteit (detachering) bij Rijkswaterstaat WNN (11-2005 t/m 12-2010), 24 uur/week: werken aan het luchtkwaliteitsdossier; toepassen van milieuwet- en regelgeving; werken met databestanden van verkeerscijfers, verkeersnetwerken, emissies en omgevingskenmerken; modellen opstellen; technisch/inhoudelijk begeleiden van en (strategisch) adviseren over (O)WAB A1 Watergraafsmeer-Diemen, (O)WAB A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere, (O)WAB A9 Holendrecht-Diemen, (O)WAB A9 Velsen-Raasdorp-Badhoevedorp, (O)WAB A1 ’t Gooi, (O)WAB A4/A10 Badhoevedorp-De Nieuwe Meer-Amstel en het NSL
 • Adviseur Geluid (detachering) bij Rijkswaterstaat WNN (01-2009 t/m 12-2010): werken aan het geluiddossier; technisch/inhoudelijk begeleiden van en (strategisch) adviseren over de (O)WAB A1 't Gooi en (O)WAB A9 Alkmaar – Uitgeest, 8 uur/week
 • Projectleider/adviseur Gevelisolatie woningen Orthen en Peelhoeven, in verband met sanering railverkeerslawaai, in opdracht van gemeente 's-Hertogenbosch (2008 t/m 2009)
 • Projectleider/adviseur Actieplan Geluid Haarlemmermeer in opdracht van de gemeente (2008 t/m 2009)
 • Projectleider/adviseur (detachering bij gemeente Nieuwegein) Geluidbelastingkaart en Actieplan Geluid voor de gemeente (2005 t/m 2007), 8 uur/week
 • Adviseur Geluid- en luchtkwaliteitsparagrafen voor 11 bestemmingsplannen van Nieuwegein in opdracht van gemeente Nieuwegein (2006)
 • Projectleider/adviseur Eindmelding sanering verkeerslawaai Nieuwegein in opdracht van gemeente Nieuwegein (2006)
 • Projectleider Geluidbeleid bedrijvenpark Het Klooster Nieuwegein (2004 t/m 2005)
 • Projectleider akoestisch onderzoek Bestemmingplan Binnenstad Nieuwegein (2002 t/m 2004)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Nieuwbouw De Poort van Terwijde in Leidsche Rijn te Utrecht in opdracht van Geelen Bouw (2002)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Nieuwbouw woningen Noordbuurt in opdracht van de gemeente Eemnes (2001)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Nieuwbouw Poelgeest te Oegstgeest (2001)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Reconstructie N210 in opdracht van de provincie Utrecht (2000)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Geluidschermwoningen Waterlinieweg te Utrecht in opdracht van architect Koen van Velsen (1999)
 • Adviseur akoestisch onderzoek Betuweroute van Sliedrecht tot Tiel (05-1997 t/m 09-2002) in opdracht van NS Technisch Onderzoek: werken aan het geluiddossier; toepassen van milieuwet- en regelgeving; werken met databestanden van verkeerscijfers, verkeersnetwerken, emissies en omgevingskenmerken; modellen opstellen

Publicaties

 • Weg met geluidrapporten!, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2022)
 • Data en modellering in CNOSSOS, Werkgroep Geluidmodellering (2022)
 • Rekenen aan vliesgevels, balkons en geluidluwe gevels, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2021)
 • Geluidschermen: helemaal optimaal gedimensioneerd?, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2019)
 • OpMERkelijk, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2018)
 • Big data en mega-projecten, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2016)
 • Grenswaarden: peak shaving of gezondheid, congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (2013)