Robert van Bommel

Robert is een resultaatgerichte kennisprofessional op het snijvlak van twee kennisvelden: de fysieke leefomgeving & informatiemanagement. Een niche die in toenemende mate relevant is bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht. Hij opereert in verschillende rollen: als strategisch adviseur, beleidsondersteuner, projectleider, programmanager, onderzoeker, etc. Hij is een generalist die waar nodig kan verdiepen als een specialist, een zogenaamd T-profiel.

Robert werkt veelal aan uitdagende vragen die inhoudelijk om verbinding vragen naar andere kennisvelden, maar waarvan de grootste uitdaging het mensenwerk is: de veranderopgave. Zijn toegevoegde waarde zit in het bij elkaar brengen van beide aspecten. Met de juiste expertise maakt hij problemen kleiner en behapbaar. Belangenverschillen binnen of tussen organisaties worden overbrugd door te zoeken naar de gezamenlijke meerwaarde en door keuzes transparant te maken op basis van objectieve informatie en respect voor alle partijen. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk, waarmee het mogelijk is om snel de laatste inzichten over ontwikkelingen op te halen en ook om belangen tussen organisaties te kunnen behartigen.

Arbeidsverleden

1993-1996 Tech. natuurkundig onderzoeker, NIKHEF
1996-1997 Programmeur C++, Comsys
1997-1999 Technisch natuurkundig onderzoeker, VU
1999-2000 Adviseur en installateur AV-systemen, Hightech Hilversum
2000-2001 Adviseur en installateur AV-systemen, Pro Sound
2001-2008 Adviseur Milieu, teamleider Luchtkwaliteit, Arcadis
2008-2016 Strategisch adviseur Milieu, RHDHV
2016-heden Strategisch adviseur, Geo-Logica
2020-heden Strategisch adviseur, dBvision

Opleiding

1992 Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.
2005 - heden Diverse beroepsmatige cursussen op gebied van milieu en ICT (scrum, SAFe).

Werkervaring

 • Adviseur AERIUS, mei 2019-heden, Expertteam stikstof en N2000 (voormalig PAS-bureau), Functie: Adviseur AERIUS en Projectleider. Het PAS-bureau ondersteunde het voormalige PAS-programma namens alle partners. Na de uitspraak van mei 2019 krijgt het PAS-bureau een rol in het nieuwe programma van LNV en is de urgentie voor het beschikbaar stellen van een nieuw rekeninstrument zeer hoog. Het nieuwe team heet expertteam stikstof en N2000. Hierin worden de provinciale belangen op het gebied van AERIUS, natuurinformatie en VTH bij elkaar gebracht en afgestemd met andere partners
 • Maatregelenpakket luchtkwaliteit, 2018-2019, gemeente Haarlemmermeer, Functie: Beleidsadviseur luchtkwaliteit. De gemeente zoekt naar een integraal pakket maatregelen om geluidhinder te reduceren en de luchtkwaliteit te verbeteren. In dit hoog-belaste omgeving wordt op onderbouwde wijze inzichtelijk gemaakt welke mogelijke maatregelen kosteneffectief zijn. Op basis van dit overzicht kan de gemeente tot keuzes komen
 • Regionale OmgevingsInformatie (ROI), 2018-2019, DCMR, Functie: Programmamanager, productowner. De milieudienst is in haar bedrijfsvoering afhankelijk van actuele en consistente informatie. Het verbeteren van de informatiestroom is daarom essentieel. Tegelijk is de buitenwereld in verandering: naast de algemene trends rondom digitalisering (digitale eindproducten, big data, sensoring, etc.) is er een digitaal stelsel omgevingswet in ontwikkeling. Voor deze opdracht is het verbetertraject van omgevingsinformatie op de rails gezet en advies gegeven over een programma-aanpak die de opgave van de informatietransitie vorm geeft, waarin het aansluiten op en werken met het DSO onderdeel is
 • Quickscan Digitaal Spoor Omgevingswet , 2018, Gemeente Amsterdam, Functie: Projectleider en strategisch adviseur
 • 3D Basisbestand Geluid, 2018, RWS-WVL, Kadaster, TUE Delft en RIVM, Functie: Penvoerder en beleidsadviseur
 • Informatiehuizen Natuur, lucht, geluid, E.V. en CE, 2017, DSO-programma / RIVM, Functie: Beleidsadviseur en Projectleider
 • Verkeerscijfers HWN-projecten t.b.v. de PAS/Aerius, 2016, RWS-WVL, Functie: Adviseur
 • (O)TB Via15, stikstofdepositie en luchtkwaliteit, 2015, RWS – DON, Functie: Adviseur en Projectleider.RWS wil een nieuwe aanleg realiseren met de Via15. Ter onderbouwing van de Tracébesluit (Tracéwet, Wm, Wnb) zijn milieuonderzoeken nodig omdat het nieuwe tracé enkele gevoelige habitattypen doorkruist. De bijdrage van de nieuwe doorsnijding is kritisch. De berekeningen vormen dan ook input voor een passende beoordeling. In samenspraak met de natuurexperts wordt het onderzoek uitgevoerd
 • Provinciaal InpassingsPlan N244, 2013, Provincie Noord-Holland, Functie: Adviseur en Projectleider. De opwaardering van de N244 vraagt om een nader onderzoek ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie (Wnb) in beeld te brengen en het PIP te motiveren. Parallel aan de ontwikkeling van de PAS is hier projectspecifiek onderzoek wenselijk
 • Programmering maatregelen luchtkwaliteit (Milieuzones), 2011 - 2013, gemeente Utrecht, Functie: Overall Projectleider en Beleidsadviseur. De maatregelen van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) zijn opnieuw tegen het licht gehouden. De gemeente was op zoek naar een aanvullend pakket maatregelen om aan de normen te voldoen en de gezondheid te verbeteren. Het voorgestelde pakket bevat onder andere de milieuzone personen en bestel. Royal HaskoningDHV adviseerde de gemeente met ondersteuning van TNO. Aanvullend is ondersteuning verleend om de Raad te informeren. Daartoe zijn aanvullende adviezen geleverd, onder meer om de gezondheidseffecten van maatregelen kwantitatief in beeld te brengen. Ook heeft een uitgebreide kostenberekening plaats gevonden
 • Monitor luchtkwaliteit, 2010-2015, gemeente Amsterdam, Functie: projectleider en adviseur. De gemeente dient jaarlijks zijn invoergegevens op orde te brengen ten behoeve van de landelijke monitorstool luchtkwaliteit (NSL). Dit vraagt om consistente inwinning van gegevens en expertise van de vertaling naar het luchtkwaliteitsmodel
 • Loket GBKL, 2010-2014, RWS-WVL, Functie: projectleider luchtkwaliteit en stikstof en adviseur. RWS heeft behoefte aan beleidsondersteuning op diverse milieuthema’s, waaronder luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Een omvangrijk aantal “kaderstellende” adviesvragen wordt zo ingevuld met kennis van de uitvoeringspraktijk voor de onderzoeken in het kader van Wm en Wnb. Zo worden handleidingen opgeleverd over de wijze waarop RWS-onderzoeken voor haar projecten dienen te worden uitgevoerd