Gilles Janssen

Gilles Janssen

Gilles heeft circa 23 jaar ervaring in het adviseren van overheden (ministeries, gemeenten en provincies), Rijkswaterstaat, ProRail, spoorvervoerders en spoorwegbeheerders in Europa. Zijn werk heeft betrekking op technisch akoestische, beleidsmatige, organisatorische, communicatieve en technisch juridische facetten van vraagstukken rond de geluideffecten van weg- en railverkeer. Hij heeft zich ontwikkeld tot een partner die in staat is op strategisch, taktisch en operationeel niveau belangen van opdrachtgevers op allerlei manieren te behartigen en daarbij effectief te opereren in het spanningsveld tussen vele verschillende organisaties met eigen belangen en doelen.

Gilles is altijd rustig en bedachtzaam. Ook onder druk behoudt hij altijd zijn kalmte en blijft hij in staat complexe problemen helder te verwoorden. Het publiek boeien bij presentaties ervaart Gilles als aantrekkelijke uitdaging.

Speerpunten in zijn ervaring:

 • Beleidsontwikkeling, strategische advisering
 • Consensus vorming bij complexe onderhandelingen
 • IT-technologie en geluid
 • Reken- en meetvoorschriften
 • Projectmanagement
 • Invoeren van nieuwe oplossingen (innovatie)
 • Adviseur bij modernisering geluidwetgeving

Arbeidsverleden

1992 - 2001 AEA Technology Rail BV (voorheen Centrum voor Technisch Onderzoek en later NS Technisch Onderzoek), vakgroep Verkeerslawaai als adviseur/projectleider en in 1998 en 1999 manager van de vakgroep
2001 - heden Medeoprichter van dBvision te Utrecht en werkzaam bij dBvision als adviseur en projectleider

Opleiding

1986 - 1992 Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft
1991 - 1992 Afstudeerwerk bij TNO-TPD over antigeluid. Afgestudeerd in de vakgroep Akoestiek en Seismiek

Lidmaatschappen/commissies

1992 - heden Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)
2000 - 2005 Voorzitter Stichting Innonoise

Werkervaring

 • Adviseren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over geluid in de Omgevingswet. Deze advisering integreert technische akoestiek, beleid, juridische aspecten (wetgeving) en financien. In samenhang daarmee wordt besluitvorming voorbereid en begeleid.
 • Projectleider namens DCMR-Rotterdam bij het specificeren, contracteren en bouwen van het nieuwe ICT-systeem voor i-kwadraat, het programma voor het geluidzonebeheer van de industrietreinen in het Rotterdamse havengebied. Dit werk werd in opdracht van de beheerorganisatie i² gedaan (DCMR, gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en de provincie Zuid-Holland).
 • Sleutelrol in de voorbereiding en begeleiding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Swung-1 betreffende hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (invoering van geluidproductieplafonds voor rijkswegen en spoorwegen). Dit was een detachering bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het betreffende wetsvoorstel is unaniem aangenomen door de Tweede Kamer en in werking getreden op 1 juli 2012.
 • Voorbereiden van besluitvorming over uitgangspunten van geluidsanering langs rijkswegen en spoorwegen (budgetomvang van de saneringsoperatie is 1 miljard euro, looptijd is 10 jaar)
 • Projectmanagement van de uitvoering van het Innovatie Programma Geluid voor weg- en railverkeer (werd verricht op basis van een detachering bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat)
 • Adviseur bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving zoals de Modernisering van het Instrumentarium Geluidhinder; "Swung" (dosismaat en normstelling, geluidproductieplafonds; deels verricht vanuit een detachering bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, later het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Geluidaspecten bij beter benutten van het spoor (project Benutten en Bouwen, project Traject Oost)
 • Invoering van bronmaatregelen (standpunt HSL-Oost, opstellen Innovatieprogramma geluid, invoering akoestisch slijpen)
 • Initiator van automatiseringsprojecten waarbij door het zoeken van combinaties tussen geluid en IT succesvolle programma?s en gegevensverzamelingen ontwikkeld zijn
 • Rekenen en meten van weg- en railverkeersgeluid
 • Projectleiding voor het aspect geluid bij verschillende railinfraprojecten (o.a. Trajectnota/MER HSL-Oost)
 • Trekker van de herziening van het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai (1996-1997)
 • Initiator en projectleider ontwikkeling Gerano (een computerprogramma voor strategische beleidsondersteuning en monitoring)
 • Opzet van het railverkeersgeluidemissieregister bij NS Technisch Onderzoek
 • Opzet van een systeem voor beheer en distributie van gegevens uit het railverkeersgeluidemissieregister (zoals ontwikkeling van het akoestisch spoorboekje voor Windows Aswin)
 • Mede-initiator en projectleider van de congressen over Geluid en Trillingen in 1997, 1998, 1999, 2000, 2010, 2016

Publicaties

 • Elbers F.B.J., Janssen G. Akoestisch zeilweekend, Blad Geluid, nummer 3, september 2015
 • Leon de Wit, Gilles Janssen en Arie van Breejen, Het nieuwe Reken- en meetvoorsschrift geluid 2012, Journaal Geluid, nummer 6, augustus 2012
 • Gilles Janssen, Jan Hooghwerff en Leon de Wit, Het nieuwe Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, Blad Geluid, nummer 2, juni 2012
 • J. Hooghwerff, G. Janssen, Acturalisatie Reken- en Meetvoorschriften voor Swung; Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit; 10 november 2010
 • G. Janssen, Innovatieprogramma Geluid afgerond; Nederland wordt betaalbaar stiller, Civiele Techniek nummer 2, maart 2008
 • Janssen, G. Twee jaar Innovatieprogramma Geluid, wat maakt het uit?, Congres Geluid en Trillingen in Nederland, november 2004.
 • Schrauwen, I., Hooghwerff, J. en Janssen, G. Het innovatieprogramma geluid voor weg- en spoorverkeer, Geluid, September 2002.
 • G. Janssen, "Spoor, Tram en metrowegen", HMB lawaaibeheersing, juli 1999.
 • G. Janssen en P.H. de Vos, "On influencing noise legislation and noise abatement policy", International Workshop on Railway Noise, Ile des Embiez, France. November 1998. Published in Journal of Sound and Vibration (1999).
 • G. Janssen en P.H. de Vos, "Stiller Railverkeer; een nieuw spoor?", Geluid, nummer 3, september 1998.
 • G. Janssen, "Geographic information system supports strategic decisions on how to deal with environmental impact of railway activities", Proc. World Congress on Railway Research, Florence 1997.
 • G. Janssen, "Gerano: Geographic railway Noise System", proceedings Internoise 1996, pp 2043-2046, juli 1996.
 • G. Janssen, "Rekenmethode Railverkeerslawaai weer bij de tijd", Geluid, nummer 2, juni 1996.
 • G. Janssen, "De herziening van het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai"; symposium Rekenen en Meten Railverkeerslawaai opnieuw bezien, mei 1996.
 • G. Janssen, "Railway noise and its environmental impact on a large scale; a tool for policymakers", proceedings 5th Int. Workshop on Railway Noise, Voss (Norway), 1995, published in Journal of Sound and Vibration (1996) 193(1), 253-260.
 • M.M. Boone, G. Janssen en M.W.R.M van Overbeek, "Modal superposition in the time domain: Theory and experimental results", J.Acoust. Soc. Am. 97 (1), January 1995.
 • G. Janssen en van J.J. Willgenburg, "Standaard modellering voor de rekenmethode 2 railverkeerslawaai", aanvullende handleiding voor gebruik rekenmethode 2, uitgave NSTO, maart 1993.
 • G. Janssen, M.M. Boone en M.W.R.M. van Overbeek, "Geluidvelden in omsloten ruimten analytisch beschreven met behulp van modale superpositie; theorie en validatie", NAG vergadering, maart 1992.