Frank Elbers

Frank heeft zo'n 30 jaar ervaring in het adviseren van overheden (Ministeries, provincies en gemeenten), Rijkswaterstaat, ProRail, Europese spoorwegmaatschappijen als SNCF, DB-AG en SBB, industrie en projectorganisaties. Zijn werk heeft betrekking op technische akoestische, beleidsmatige, strategische, operationele, communicatieve en juridische facetten van vraagstukken rond de geluideffecten van weg- en railverkeer. Hij heeft zich ontwikkeld tot een partner die in staat is de opdrachtgever objectieve informatie, voortgang en resultaat te leveren, in situaties waarbij verschillende partijen overeenstemming dienen te bereiken over technisch complexe materie.

Frank is onder druk altijd rustig en maakt heldere en meetbare afspraken. Hij ziet het als een uitdaging bij het oplossen van complexe vraagstukken 'het gezond verstand' te gebruiken, de doelmatigheid van beleidsimplementatie te verhogen, de klantverwachting te overtreffen en afspraken na te komen.

Arbeidsverleden

2001 - heden dBvision BV te Utrecht (mede oprichter/adviseur/projectleider)
1997 - 2001 AEA Technology Rail BV (voorheen NS Technisch Onderzoek), vakgroep verkeerslawaai als adviseur/projectleider
1995 - 1997 Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs te Den Haag bij de groep Akoestiek en Bouwfysica (projectleider)
1994 Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs te Deventer bij de groep Akoestiek en Bouwfysica (projectleider)
1993 - 1994 DvL Milieu en Techniek te Weert bij de groep geluid (projectmedewerker)

Opleiding

2019 Aircraft Performance – Physics and Simulation.
Technische Universiteit Delft – Extension school
1986 - 1993 Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft.
Afgestudeerd in de vakgroep Akoestiek en Seismiek.

Lidmaatschappen/commissies

2020 - heden Congres geluid, trillingen en luchtkwaliteit - Programmacommissie - Voorzitter (Congres GTL)
2008 - heden Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica - PHBO Geluid - Docent Weg- en Railverkeerslawaai (Brochure)
1993 - heden Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)
2002 - 2005 Stichting OV-fiets (medeoprichter en bestuurslid) (www.OV-fiets.nl)
1998 - 2001 CUR/COB L400 Commissie Trillingshinder in de bebouwde omgeving

Werkervaring

 • Projectleider geluidsanering MJPG spoor ProRail. Het gaat hierbij om ca. 25.000 woningen en 200 gemeenten. (2015-2023, dBvision)
 • Kader doelmatigheidscriterium Rijkswaterstaat Omgevingswet (2019-2022, dBvision)
 • Uitvoerbaarheidstoets Aanvullingsbesluit geluid (Omgevingswet) | Rijkswaterstaat (2019-2020, dBvision)
 • Vernieuwing geluidmodel geluidproductieplafonds Rijkswaterstaat (Omgevingswet) | Rijkswaterstaat (2020-2021, dBvision)
 • A10 Noord Tijdelijke ontheffing vanwege verwijderen geluidschermen | Rijkswaterstaat (2021-2022, dBvision)
 • Geluidadvies Leiden Wernink terrein langs spoor Leiden - Den Haag | ABB (2022-2023, dBvision)
 • Advies geluid en trillingen aanvullende geluidmaatregelen spoor gemeente Boxtel (2022, dBvision)
 • Onderzoek en strategisch advies geluid n.a.v. motie Vroege Amsterdam | Cumulatie geluid rond spoorzone en mogelijke maatregelen (2021 - 20222, dBvision)
 • Notitie beleidsruimte geluid Omgevingswet (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) (2022-2023, dBvision)
 • Strategisch onderoek en advies voor toekomstig spoor dat stiller is, minder trillingshinder veroorzaakt en bij voorkeur ook goedkoper is in aanleg en onderhoud, SBB Zwitserland. (2015-2016, dBvision)
 • Dataset voor akoestisch onderzoek Naleving 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 ProRail (2019, 2020, 2021, 2022 en 2023, dBvision).
 • Akoestisch onderzoek Naleving 2013 en 2014 Rijkswaterstaat (inclusief dataconversie en Silence berekeningen) (2014 en 2015, dBvision).
 • Advisering en uitvoerbaarheidstoets aanpassingen DMC criterium in gewijzigde Besluit geluid milieubeheer 2016, ProRail (2016, dBvision).
 • Onderzoek mogelijk foutherstel geluidregister spoor, ProRail (2016, dBvision).
 • Advisering snelheidsverhoging 130 km/h Rijkswaterstaat (inclusief dataconversie en Silence berekeningen) (2013 - 2016, dBvision).
 • Levering dataset foutherstel geluidegister spoor 2022 (bovenbouw en bruggen) in GR2 formaat) | ProRail (2022, dBvision).
 • Akoestisch onderzoek (Ontwerp) Tracebesluit A4 en A44 RijnlandRoute (2013 - 2015, dBvision).
 • Opstellen EU-geluidkaart en/of actieplan voor o.a. gemeente Alkmaar, Amsterdam, Bergen, Castricum, Dijk en Waard en Heiloo (2022, dBvision).
 • Opstellen EU-geluidkaart en/of actieplan voor o.a. ProRail, provincie Noord-Holland, gemeente Bennebroek, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Utrecht, Zaanstad en Zandvoort (2005 - 2016, dBvision).
 • Actualisatie scope MJPG sanering ProRail en beleidsadvisering Grote GroeiGevallen (2010 - 2011, dBvision).
 • Advisering Europees geluidbeleid en - wetgeving rond spoor. Inventarisatie huidige wetgeving en wetgevings ontwikkelingen, organisatie workshops en advisering effecten Europese geluidwetgeving (scenario's) (2010 - 2011, dBvision).
 • Uitvoerbaarheidstoets SWUNG geluidwetgeving wegverkeer (geluidproductieplafonds) (2010, dBvision).
 • Onderzoek bepalen scope geluid voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) inclusief de organisatie van een workshop (2010, dBvision).
 • Advisering en onderzoek 1e vaststelling geluidproductieplafonds wegverkeer en de wijze waarop afspraken uit recente Wegaanpassings- en Tracebesluiten worden meegenomen (2009, dBvision).
 • Tracebesluit Schiphol-Amsterdam-Almere: Organisatie workshop en onderzoek ter ondersteuning van bestuurlijk overleg tussen RWS, provincie en gemeenten (2009 - 2010, dBvision).
 • Tracebesluit 2e Coentunnel, Tracebesluit Westrandweg, Wegaanpassingsbesluit A7 Purmerend - Zaandam en Wegaanpassingsbesluit A9 Holendrecht - Diemen: Advisering en vertegingwoordiging minister I&M bij Raad van State zitting (2007 - 2010, dBvision).
 • Beleidsadvisering samenvoegen saneringsgelden VROM en V&W (Nota Mobiliteit) voor railverkeersgeluid (2007 - 2009, dBvision).
 • Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer - actualisatie 2007 en 2008 (2006 - 2009, dBvision).
 • Organiseren interne kennis uitwisselingsbijeenkomsten geluid binnen Rijkswaterstaat (2006 - 2008, dBvision).
 • Ontwikkeling Google maps applicatie voor presentatie van geluidresultaten en rekenmodellen (3D) voor ProRail, Rijkswaterstaat, gemeente Bennebroek, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort (2007 - 2010, dBvision).
 • Opstellen plan van aanpak implementatie doelmatigheidscriterium binnen Rijkswaterstaat (2008, dBvision).
 • Projectleiding akoestisch onderzoeken Rijkswaterstaat zoals MER en (O)TB Schiphol-Amsterdam-Almere, BOR A2/A9, BOR A4/A10, MER Zuidas Amsterdam, (O)TB 2e Coentunnel, ZSM A9 Holendrecht - Diemen, ZSM A1A6 Diemen - Muiderberg - Almere, ZSM A1 't Gooi, ZSM A7 Zaandam - Purmerend, ZSM Coenplein en ZSM Watergraafsmeer (2001 - 2015, dBvision).
 • Projectleiding akoestisch onderzoek spoorverdubbeling Groningen-Sauwerd, Hemboog Amsterdam, Spoor 15 Amsterdam CS, sanering railverkeer in Gouda en Vught, nieuwe aanbruggen in Oosterbeek (1997 - 2001, NS Technisch Onderzoek).
 • Ontwikkeling en implementatie SKM1 rekenhart in RINGS (strategisch softwareinstrument op basis van ArcGis 9.1 voor nationale beleidstudies voor railverkeersgeluid) (2005 - 2006, dBvision).
 • Ontwikkeling uniforme database voor opslag, analyse en presentatie resultaten geluidberekingen Rijkswaterstaat (Wgh database) (2002 - 2008, dBvision).
 • Ontwikkeling en implementatie RINGS (strategisch softwareinstrument op basis van ArcGis 8.2 voor nationale beleidstudies voor railverkeersgeluid) (2001 - 2003, dBvision).
 • Ontwikkeling en implementatie Eurano2001 in EU project STAIRRS (strategisch softwareinstrument voor Europese beleidsstudies) en software ondersteuning 5 Europese software gebruikers (2000 - 2001, NS Technisch Onderzoek).
 • Ontwikkeling van een dataset van de omgeving van de Rijksweg en het spoor die geschikt is voor geluidkartering in het kader van de EU-richtlijn geluidkartering (2003 - 2004, dBvision).
 • Ontwikkeling en implementatie Eurano2001 in EU project STAIRRS (strategisch softwareinstrument voor Europese beleidsstudies) en software ondersteuning 5 Europese software gebruikers (2000 - 2001, NS Technisch Onderzoek).
 • Ontwikkeling en implementatie trillingsmodule in Eurano2001 (strategisch softwareinstrument voor Europese beleidsstudies) voor de Zwitserse spoorwegen (2000 - 2001, AEA Technology).
 • Opstellen akoestische prognose 2010-15 voor railverkeer (1999 - 2000, NS Technisch Onderzoek).
 • Kosten-baten studie geluidmaatregelen aan alle ca. 1.500 stalen spoorbruggen in Nederland (1999, NS Technisch Onderzoek).
 • Inschatten omvang kosten aan autonome saneringsschermen voor railverkeer in Nederland (1999, NS Technisch Onderzoek).
 • Ontwikkeling en implementatie Eurano99 (strategisch softwareinstrument voor Europese beleidsstudies) en uitvoeren kosten-baten studie naar geluidmaatregelen railverkeer (1998 - 1999, NS Technisch Onderzoek).
 • Kosten aan geluidmaatregelen bij invoering van emissieplafonds voor railverkeer in Nederland (1998, bij NS Technisch Onderzoek).
 • Trillingsproef boortunnel -> paalfunderingen nabij 2e Heinenoordtunnel Rotterdam (1996- 1997, Witteveen+Bos/Ontwerpbureau Noord/Zuidlijn Amsterdam).
 • Geluideffecten weg-, rail- en scheepvaartverkeer voor de studie 'Relatie verkeer en milieu in de Provincie Noord-Holland' (1997, Witteveen+Bos).
 • Ontwikkeling in-situ geluidabsorptiemeter voor open wegdekken (1997, Witteveen+Bos).

Publicaties