Edwin Verheijen

Edwin heeft ruim 25 jaar ervaring in geluid. De eerste 4 jaar als onderzoeker bij TU Delft, daarna als adviseur op het gebied van lawaaibestrijding. Zijn specialismen zijn akoestisch onderzoek (Wet milieubeheer en Wet geluidhinder), ondersteuning bij beleidsontwikkeling, effectbepaling geluidmaatregelen, advisering over geluidwetgeving (nationaal en Europees). Edwin werkt als adviseur voor RIVM, ProRail, Min. I&M, RWS, gemeentelijke overheden en spoorvervoerders. Als onderzoeker heeft hij deelgenomen aan tal van Europese projecten.

Edwin is een integere werker, boekt graag resultaat, is communicatief ingesteld en komt afspraken na. Hij is kalm en bedachtzaam, houdt van het doorgronden en helder beschrijven van complexe materie. In teamverband stimuleert hij de samenwerking, doordat hij oog heeft voor de verschillende belangen van de partijen.

Arbeidsverleden

2016 - heden dBvision te Utrecht als adviseur/projectleider
2015 - 2016 Movares te Utrecht als adviseur/projectleider
2005 - 2015 dBvision te Utrecht als adviseur/projectleider
1997 - 2005 NS Technisch Onderzoek en de opvolger AEA Technology Rail als adviseur/projectleider
1993 - 1997 TU Delft, promotieonderzoek geluidweergave in samenwerking met Philips NatLab

Opleiding

1993 - 1997 Promotieonderzoek (a.i.o.) aan TU Delft, vakgroep Akoestiek en Seismiek
1987 - 1992 Experimentele Natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Lidmaatschappen/commissies

1998 - 2018 Lidmaatschap Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)
2006 - 2012 Werkgroep Reken en -meetvoorschriften, railverkeer
1993 - 2001 Lidmaatschap Audio Engineering Society (AES)

Werkervaring

 • Akoestisch onderzoek GPP-wijzigingsbesluit Hoekse Lijn (RET, 2022-2024)
 • Herberekening GPP’s Hoekse Lijn en aanleverbestanden CVGG (MinIenW 2023-2024)
 • Opstellen taakverdelingsschema’s (flowcharts) voor besluitvorming rond GPP’s onder de Omgevingswet (MinIenW, RWS, ProRail, BSV, 2023)
 • Geluidmodellering lokaal spoor met CNOSSOS agglomeratie Den Haag/Leiden (2022)
 • Toonbankvragen blootstelling spoortrillingen ‘Wonen langs het Spoor’ (RIVM, 2022-2023)
 • Toonbankvragen blootstelling windturbinegeluid (RIVM, 2022-2024)
 • Projectleiding rekenhart weg- en railverkeer Omgevingswet (RIVM, 2022-2023)
 • Advisering bij aanbesteding en uitvoering project railruwheidsmeting spoornet (ProRail, 2022-2023)
 • Deelprojectleider diverse percelen akoestisch onderzoek MJPG-spoor (2016-2023)
 • Wijziging Kader DMC Rijkswegen ivm Omgevingswet (RWS, 2022)
 • Advisering aanpak spoorbrug Kattenburgerstraat Amsterdam (2022)
 • Advies maatregelpunten geluiddiffractor (MinIenW, 2021-2022)
 • Verkenning toekomstig geluid Hoekse Lijn (gemeente Rotterdam, 2021)
 • Kosteneffectiviteit + MKBA Ultra Stil Asfalt voor rijkswegen (RWS, 2020)
 • Akoestisch onderzoek Keerspoor Pijnacker-Zuid (RET, 2019)
 • Aanbevelingen over WHO-richtlijnen geluid, motie Schonis (RIVM, 2019-2020)
 • Vaststelling geluid in Utrechtse stiltegebieden (2018-2019)
 • Advisering rond categorie 12 met ‘stille sprinters’, voor ProRail (2018-2020)
 • Een nieuw standaardmeetvoorschrift voor rail- en wegverkeer, voor RIVM (2019)
 • Een nieuwe reken- en meetmethode voor booggeluid, voor RIVM (2019)
 • Advisering over lokale spoorwegen voor de Aanvullingsregeling Geluid, voor CROW (2019-2021)
 • Bepaling bovenbouwcorrectiespectrum voor spoor met regelbare bevestiging, in Rmg 2012 (2019)
 • Projectleider CNOSSOS kentallen voor railverkeer voor RIVM (2016-2018)
 • Verkenning meetsystemen akoestische spoorkwaliteit, ProRail (2017-2018)
 • Projectleider Stalen Bruggen in MJPG Spoor en PHS Meteren-Boxtel (2015-2018)
 • Studie ontwikkelingsmogelijkheden trillingsmodel railverkeer voor RIVM (2016-2017)
 • Haalbaarheidsstudies geluidmaatregelen spoorbrug Purmerend voor ProRail en verkeersbrug A7 Nieuweschans voor RWS (2016)
 • Geluidafstraling diverse bovenbouwconstructies spoor voor RET, ProRail en MinIenM (2014-2018)
 • Beleidsadvies RIVM inzake nieuwe geluidmaatregelen als bamboeschermen, diffractor, minischermen, nieuwe wegdektypes (2015)
 • Advisering gemeente Rotterdam in spoorproject Hoekse Lijn (2012-2015)
 • Go Leise: studie naar een stillere en trillingsarme spoorconstructie Zwitserse spoorwegen (2015-2016)
 • Akoestisch onderzoek Bergwijkpark Diemen: 262 nieuwbouwwoningen (2014)
 • Rapportage TB RijnlandRoute A4 A44 (2014)
 • Bepaling brugtoeslag spoorviaduct Naardervaart (2014)
 • Detacheringen en projecten RIVM (2008-2014):
  • Studie stadsparken, stilte-indicatoren en beleving (2011-2014)
  • Modellering en kartering trillingen spoorwegen (2012-2014)
  • Geluidtoename en kasritme maatregelen 130 km/u op bepaalde rijkswegen onder Swung-1 (2011)
  • Effectmeting dynamische snelheidsregeling rijkswegen (2011)
  • Raming saneringsomvang geluidhinder windturbines (2011)
  • Government-to-government: Richtlijn omgevingslawaai voor Macedonië (2011)
  • Modellering en kartering laagfrequent geluid en piekniveaus geluid rijkswegen (2011-2012)
  • Keynote-speaker workshop Richtlijn omgevingslawaai voor de regio Çanakkale in Turkije (2011)
  • Verdieping relatie geluidbelasting en ernstige hinder AWACS Geilenkirchen (2011)
  • Monetariseren vliegtuiggeluid (2011)
  • Voorbereiding circulaire laagfrequent geluid (2010)
  • Groepsgeluidbelasting Gden/Gnight - Toepassingsmogelijkheden Luchtvaartgeluid (2010)
  • Organisatie internationale workshop effectindicatoren geluid (2010)
  • Monitoring luchtvaartgeluid - trends in de geluidbelasting door Luchtvaart (2009)
  • Omvang grote groei gevallen op rijkswegen (2009-2010)
  • Effect op geluidhinder na transitie hybride en elektrische voertuigen (2008, 2010)
  • Effecten normstelling geluid windturbines: ruimtebeslag versus energiedoelstellingen (2008-2009)
  • Geluidmonitoring rijkswegen en spoorwegen (2008,2009) en trend luchtvaart (2009)
  • Organisatie workshop economische baten geluidmaatregelen via hedonic pricing en contingent valuation (2008-2009)
 • Samenstellen Europese catalogus voor geluidmaatregen spoor (UIC, 2013)
 • Bepaling akoestische categorie RSG3 metro (2011, 2013)
 • IJking van het doelmatigheidscriterium voor Min. V&W en I&M (2008,2012)
 • Verwerking modeldata 'Recente Projecten' geluidregister spoor (2012)
 • Inventarisatie nieuwbouwplannen langs het spoor in het kader van Swung-2 (2012)
 • Advies gemeente Rotterdam in project Hoekse Lijn (2012-2013)
 • Detachering voormalig ministerie V&W, evaluatie Wgh en Swung-1 (2007-2008)
 • Beleidsadvisering geluidproductieplafonds spoor (2007-2009)
 • Project 'Bearable Noise Limits' voor de Europese spoorwegsector (UIC, Parijs) (2010-2011)
 • Ondersteuning ProRail in opzetten van vaste geluidmeetposten en analyseren meetdata (2005-2010)
 • Eindmelding sanering railverkeerslawaai voor verscheidene gemeenten (2006)
 • Coördinator EU-project HARMONOISE (2004-2005)
 • Coordindator EU-project IMAGINE (2004-2005)
 • Onderzoek in de spoorse Europese projecten: SILENCE (2005), STAIRRS, MetaRail, Silent Track, Silent Freight, EuroSabot (1997)
 • Bepaling geluideffecten van akoestisch slijpen en raildempers (2002-2004)
 • ontwikkeling van VTN, een bronscheidingsmethode van spoorweglawaai (2002-2003)
 • Absorptieberekeningen spoorwegtunnels (Betuweroute 2001, HSL Zuid 2003)
 • Spraakverstaanbaarheid omroepsystemen (2001-2003)
 • Meting en analyse van railruwheid en wielruwheid van treinen (1997-2004)
 • Systeemontwerp en applicatie-ontwikkeling 128-kanaals geluidweergavesysteem (1995-1997)
 • Systeemontwerp en applicatie-ontwikkeling railruwheidsmeesysteem in meetrijtuig (1998-2000)
 • Intern auditor (ISO 9001)
 • Organisator van internationale workshop Noise Mapping in Praag (Inter-noise 2004)
 • Organisator van internationale benchmark Roughness Measurement in Utrecht 1999.

Publicaties