SKM1-rekenhart

Het SKM1-rekenhart van dBvision is ontwikkeld voor geluidskartering. Met dit rekenhart is een optimum bereikt tussen een beperkte modelleringsinspanning, rekentijd en een goede kwaliteit van de geluidscontouren.

Het SKM1-rekenhart maakt gebruik van Standaard Karteringsmethode 1 (SKM1). SKM1 is één van de rekenmethoden die is voorgeschreven voor het maken van geluidskaarten in het kader van de EU-richtlijn geluidkartering. De methode is gebaseerd op SRM1 en aangevuld met rekenregels waardoor met cumulatie van verschillende verkeersbronnen, schermwerking en demping in bebouwde gebieden rekening wordt gehouden. SKM1 is geschikt voor berekening van zowel weg- als railverkeerslawaai.

Voorbeeldprojecten

Het SKM1-rekenhart is toegepast in:

  • De geluidsoftware RINGS (dBvision) en ProMilspatial (GoudappelCoffeng)
  • Geluidbelastingskaarten en actieplannen voor ProRail
  • Geluidbelastingskaarten en actieplannen voor de Provincie Zuid-Holland
  • Diverse kosten/baten-studies voor ProRail, het ministerie van I&M en de Europese spoorwegorganisaties (UIC)