Luchtkwaliteitcontouren
o.b.v. NSL-Rekentool

De Europese Unie stelt eisen aan de luchtkwaliteit. Deze eisen gelden ook voor Nederland en worden uitgedrukt in zogenoemde grenswaarden.

Het is lastig om de Nederlandse luchtkwaliteit op tijd te laten voldoen aan de grenswaarden. Dat geldt vooral de luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In 2009 is daarom het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vastgesteld. Met dit programma werken de overheden samen aan een goede luchtkwaliteit. In het NSL zijn diverse maatregelen opgenomen die de luchtkwaliteit verbeteren. Tegelijkertijd houdt het NSL rekening met effecten van recente en toekomstige projecten, zoals wegverbredingen en nieuwbouw van wijken. De overheden verwachten dat de luchtkwaliteit in Nederland met het NSL op tijd zal voldoen aan de grenswaarden.

Onderdeel van het NSL is een jaarlijkse monitoring. De monitoringsresultaten worden vastgelegd in de zogenoemde Monitoringstool. Dit instrument wordt door de overheden jaarlijks van nieuwe invoerdata voorzien. De invoerdata betreffen verkeersgegevens, waaronder intensiteiten, en omgevingskenmerken. Op basis van de invoerdata wordt de huidige en de verwachte, toekomstige luchtkwaliteit berekend met de Monitoringstool. Binnen het NSL worden extra maatregelen uitgevoerd, indien uit de monitoring volgt dat dit nodig is.

Met de Monitoringstool wordt de luchtkwaliteit hoofdzakelijk op wegvakniveau bij maatgevende beoordelingspunten bepaald. dBvision heeft een methode ontwikkeld waarmee, snel en tegen een aantrekkelijke prijs, luchtkwaliteitcontouren gemaakt kunnen worden op basis van de NSL-Rekentool. Met contouren is het in één oogopslag duidelijk hoe de luchtkwaliteit varieert binnen een gemeente of provincie. Dat maakt de communicatie over luchtkwaliteit met bestuurders en bewoners makkelijker. Het is ook mogelijk om deze contouren via een interactieve omgeving, zoals Google Maps, te presenteren.