Metingen

Overtuigende bewijsvoering voor de omgeving

Bij dBvision kunt u terecht voor meting en analyse van weg-, railverkeerslawaai, industrielawaai en lawaai op de arbeidsplaats.

Ondanks de veel getoetste reken- en meetvoorschrijften zijn metingen noodzakelijk voor het bepalen van de effectiviteit van innovatieve geluidmaatregelen. Ook het inmeten van nieuwe treinen en trams is noodzakelijk. dBvision heeft ervaring met de wettelijk voorgeschreven methodiek.

Bewoners vragen daarnaast vaak ook om metingen, waaraan bestuurders soms tegemoet komen. Metingen zijn zinvol voor het vastleggen van uitgangssituatie (de nulmeting), waarna het effect van het project of maatregelen ook door metingen bepaald kan worden.

Vanuit de overheid zijn metingen vaak gewenst ten behoeve van de monitoring. Dan gaat het om metingen over een lange termijn.

Speerpunten van dBvision

  • Goed luisteren naar uw meetwensen
  • Heldere rapportage
  • Goede onderbouwing en motivatie voor de keuze van meetlocaties en meetomstandigheden
  • Bekend met (spoor)veiligheidseisen
  • Wij leveren op tijd en volgens afspraak

Voorbeeldproject: 390.000 treinpassages gemeten

Tussen 2006 en 2010 zijn vijf geluidmeetposten van ProRail operationeel geweest. In die tijdspanne zijn 390.000 treinpassages gemeten. Daarmee is een schat aan statistische informatie beschikbaar gekomen over lawaai van treinen. Onze kennis tot dan toe was gebaseerd op relatief weinig metingen, vaak onder gecontroleerde testomstandigheden.

dBvision heeft de meetgegevens geanalyseerd voor het Kenniscentrum Spoorgeluid van ProRail en daaruit interessante conclusies getrokken. Zo blijken de diverse treintypes niet luider te zijn geworden sinds 1996, toen de emissiekentallen van het Reken- en Meetvoorschrift voor het laatst grondig werden hezien. Dat is belangrijk nieuws voor de ProRail Regio's die soms geconfronteerd worden met omwonenden die twijfelen aan rekenresultaten. Sommige treintypes zijn zelfs iets stiller dan gedacht. Dat heeft in 2009 geleid tot een aanpassing van de brongegevens in het Reken- en Meetvoorschrift.

Over deze geluidmetingen is uitgebreid gerapporteerd. Over de meet- en analysetechniek en de kennisontwikkeling in dit project hebben adviseurs van dBvision diverse internationale publicaties geschreven.

Zie ook

Overzicht publicaties