Gezondheid en leefomgeving

Meer dan alleen normen

Het halen van de normen is belangrijk, maar het is niet het uiteindelijke doel. Ongewenste effecten van verkeer en industrie in de leefomgeving treden immers ook op bij lagere blootstellingswaarden. Bovendien kunnen maatregelen tegen het ene milieuaspect (bijv. geluid) gelijktijdig nadelig zijn voor een ander milieuaspect (bijv. luchtkwaliteit). In planstudies en actieplannen is een integrale beoordeling van de leefomgeving daarom belangrijk. Omdat de voorkeurswaarden van de normstelling soms onhaalbaar zijn, kan het interessant zijn om mogelijkheden voor compensatie te onderzoeken (attractiviteit van de buurt, sociale veiligheid, groenvoorziening en dergelijke).

Geluid en DALY’s

Als nadelig effect van verkeerslawaai wordt meestal (ernstige) geluidhinder genoemd. Epidemiologisch onderzoek wijst echter uit dat slaapverstoring een veel belangrijkere bijdrage levert aan de ziektelast ten gevolge van blootstelling aan geluid. En hart- en vaatziekten kunnen ook ontstaan bij mensen die wel worden blootgesteld maar zelf geen hinder of slaapverstoring ervaren. Recent onderzoek brengt ook diabetes en zwaarlijvigheid in verband met verkeerslawaai. Onze adviseurs kennen de ins & outs van de ziektelast van geluid. Naast de kosten van maatregelen kunnen zij ook de gezondheidsbaten bepalen en op kaartmateriaal presenteren, bijv. met behulp van de MGR-indicator van het RIVM.

Gezondheid en beleid

“Gezondheid” zal in de nieuwe omgevingswet een belangrijk aandachtspunt zijn. In (lokaal) geluidbeleid wordt meestal nog (te) weinig aandacht geschonken aan gezondheid. Dat is begrijpelijk, want in gezondheid komen veel disciplines samen die elkaars taal nog onvoldoende spreken. De experts van dBvision helpen u graag bij het opzetten of evalueren van beleid. Zij beoordelen de zogenoemde externe milieueffecten van verkeer en industrie integraal: geluid, luchtkwaliteit, trillingen. De schade van deze effecten leggen we in begrijpelijke taal uit. Als reguliere maatregelen tekort schieten, bekijkt dBvision hoe alternatieve oplossingen kunnen bijdragen aan een gezond leefklimaat.

Voorbeeldprojecten

  • Voor het actieplan van de provincie Noord-Holland heeft dBvision de gezondheidseffecten van het beleid uitgedrukt in DALY’s.
  • dBvision heeft de baten van geluidmaatregelen voor railverkeer in Europa in euro’s uitgedrukt. In opdracht van de internationale spoorwegkoepel UIC is nagegaan bij welke bronreductie de kosten en baten van maatregelen in evenwicht zijn.